Miten parantaa työntekijöiden työkykyä ja terveyttä pysyvällä tavalla? – Muista ainakin nämä kuusi asiaa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Työnteki­jöiden terveyden, työkyvyn ja yleisen hyvinvoinnin edistämi­seen liittyvien toimenpiteiden vaikuttavuus jää usein kokonaan mittaamatta, tai vaikuttavuus on heikkoa. Tällöin investoinnin hyöty jää huonoksi tai kokonaan arvoitukseksi.

Kovin usein toteutetaan myös pelkkiä mittauksia, joiden jälkeen ihminen jää yksin muutostarpeensa kanssa. Kun tavoitellaan aitoa vaikuttavuutta ja pysyviä muutoksia työkyvyssä ja terveydessä, on tärkeä tunnistaa asiat, joiden pitää toteutua.

Pysyvä muutos terveydessä ja työkyvyssä syntyy kuudesta asiasta

Movendos on ollut olemassa seitsemän vuotta, mutta tiimissä on peräti 20 vuoden kokemus työntekijöiden työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta. Pitkän kokemuksen ja työnantajien kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella sekä käyttäytymis- ja terveystieteen taustalla olemme tunnistaneet kuusi tekijää, jotka ratkaisevat, saadaanko terveyden ja työkyvyn edistämisessä yksilötasolla pysyviä vaikutuksia.

Unik Health Coaching on konseptoitu arvo- ja rat­kaisukeskeinen yksilövalmennus, joka toteutetaan tietosuojatuin etätapaamisin. Sen kesto on noin kolme kuukautta, ja valmennus sisältää viisi henki­lökohtaista tapaamista oman valmentajan kanssa sekä etätuen tapaamisten välillä tarpeen mukaan.

Valmennuksissamme toteutuvat kuusi vaikuttavuutta tuovaa asiaa:

1.Yksilölähtöisyys

Terveyden edistämiseen ei ole olemassa standardi­ratkaisuja. Yleiset ohjeet, neuvot tai kampanjat eivät toimi silloin, kun halutaan oikeita kestäviä muutoksia. Me kaikki olemme taustoiltamme, tarpeiltamme, motiiveiltamme ja toiveiltamme hyvin erilaisia yksi­löitä. Jo pelkästään henkilökohtainen kokemuksem­me terveydestä, hyvinvoinnista ja niihin liittyvistä tarpeista ja toiveista vaihtelee henkilöstä toiseen.  Yksi­lölähtöisen lähestymistavan ansiosta valmennuk­semme kokonaistuloksissa näkyvät paitsi pysyvät myönteiset elämänmuutokset ja kohentunut terveys, myös erittäin korkea sitoutumisaste. Peräti 98 % valmennettavista sitoutuu valmennukseen.

2.Oikea-aikaisuus

Ihmisen elämäntilanteet vaihtelevat yksilötasolla vuosien, kuukausien ja jopa viikkojen välillä. On tärkeää, että tuki on saatavilla yksilön näkökul­masta oikeaan aikaan. Mukaan lähtemisen tulee olla helppoa juuri silloin, kun on oikea hetki. Yleisesti yrityksissä käytössä olevassa varhaisen välittämisen mallissa työntekijä saa tukea vasta oltuaan pitkään sairaslomalla, mikä inhimillisen puolen ohella on voinut aiheuttaa jo jopa 10 000 euron kulut työnantajalle. Movendoksen Välittömän tuen mallissa työntekijöitä päästään tukemaan helposti, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä juuri silloin kun tarve ilmenee.

3.Kokonaisvaltaisuus

Uusimmat tutkimustulokset ja omat valmennustuloksemme vahvistavat näkemystämme siitä, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tulee lähestyä kokonais­valtaisesti erilaisten siiloratkaisujen sijaan. Terveys ja hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Yhdellä osa-alueella saadut posi­tiiviset vaikutukset heijastuvat useille muille tervey­den osa-alueille. Ennen kaikkea, ulospäin näkyviä terveysongelmia pitää ratkoa löytämällä niiden juurisyyt, jotka usein liittyvät elämän arvottamiseen ja elämänhallintaan.

4.Oikea lähestymistapa ja menetelmä

Omien val­mennustemme osalta lähestymistapa ei perustu ensisijaisesti liikunta-, ravinto- tai lääketieteeseen, vaan käyttäytymistieteisiin, jolle ensin mainitut ovat alisteisessa suhteessa. Valmennuksemme pohjautuu arvo- ja ratkaisukeskeiseen coaching-lä­hestymistapaan, jonka ytimessä on kuunteleminen ja ennen kaikkea kuuleminen. Ihminen tulee kohda­tuksi ja kuulluksi oman elämäntilanteen sekä omien arvojen, mielenkiinnon kohteiden ja motivaation kautta. Silloin valmentajan konkreettinen tuki ja pienet arjen muutosaskelmat lähtevät ihmisestä itsestään käsin.

Pelkkien ulkopuolelta tulevien ohjeiden sijasta parempiin ja kestäviin tuloksiin päästään, kun muutostarve lähtee liikkeelle valmennettavan omien oivallusten ja oman elämän kautta. Tämä tietomme ja ymmärryksemme perustuu laajaan tutkittuun tietoon sekä pitkään kokemukseen alalla.

5.Matala osallistumiskynnys

On tärkeää, että ihminen voi osallistua omaan valmennukseensa helposti omasta arjestaan joko työ- tai vapaa-ajalla. Yksilöllisen valmennuksen on oltava helposti saavutettavissa työtehtävistä ja sijainnista riippumatta. Silloin, kun valmennus on kohdennettu tietyille riskiryhmille, on myös erittäin oleellista viestiä mahdollisuudesta oikealla ja ihmisestä itsestään lähtevällä tavalla. Tästä meillä on paljon kokemusta, ja olemme tavoittaneet oikeat henkilöt hyvin.

6.Osaavat ja kokeneet yksilövalmentajat

Lopulta kaikkein tärkein yksittäinen tekijä onnis­tumisen kannalta perustuu valmentajien ammat­titaitoon ja persoonaan. Movendos-valmentajina toimivat kokeneet ja tarkoin valitut terveyden ja hyvinvoinnin valmennusammattilaiset, joilla on erinomaiset coaching-taidot ja pitkä kokemus yksilövalmennuksesta.

Tulokset kertovat onnistuneesta toteutustavasta

Valmennuksessa seurataan muutoksia alla näkyvän kuvan osa-alueilla kokonaistasolla ja jokaisen osa-alueen osalta erikseen. Pienet muutokset yhdellä osa-alueella heijastuvat myönteisenä muutoksena myös toisella elämänalueella.

Lue kokemuksia ja lataa kattava tulosraporttimme sivulta unik.movendos.com

Movendos Wellbeing Index_kaavio_FI_rev2

Lisää uutisia