Etänä toteutettava terveysvalmennus onkin lähivalmennusta – yksilöllisen palvelun skaalautuminen avaa kokonaan uuden maailman

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Terveyden edistämisessä onnistutaan parhaiten, jos pienet myönteiset arjen muutokset perustuvat yksilölliseen elämäntilanteeseen. Yleisen tason ohjeet ja neuvot valuvat kuin vesi hanhen selästä, koska ihmisen on vaikea liittää niitä omiin lähtökohtiinsa. Tieto ei riitä muuttamaan käyttäytymistä, minkä vuoksi kansanterveydelliset ongelmat ovat paisuneet paisumistaan.

Yksilöllisellä valmennuksella on todettu olevan merkittävä vaikutus elintapamuutosten onnistumiseen. Vielä suurempi merkitys valmennuksella on, jos se pohjautuu aidosti yksilön omaan elämäntilanteeseen, arvoihin, mielenkiinnonkohteisiin ja motivaatioon. Tällöin puhumme arvo- ja ratkaisukeskeisestä coaching-lähestymistavasta. Sen ytimessä on kuunteleminen ja ennen kaikkea kuuleminen, jolloin ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Silloin valmentajan konkreettinen tuki ja pienet arjen muutosaskelmat lähtevät ihmisestä itsestään käsin, ja valmentaja on kanssakulkija yhteisellä matkalla.

Yksilöllinen etävalmennus on skaalautuvaa lähivalmennusta

Arvo- ja ratkaisukeskeisyyden sekä yksilöllisyyden voima elämänmuutoksen tukemisessa on suuri. Näihin päiviin saakka yksilöllistä valmennusta on toteutettu pääasiassa kasvokkain, mikä vaatii aikaa paikasta toiseen siirtymiseen sekä asiakkaalta että valmentajalta, ja saattaa jättää koko palvelun suuren ihmisjoukon ulottumattomiin maantieteellisistä tai henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvistä syistä.

Yksilöllistä valmennusta voidaan skaalata tietosuojatuin videotapaamisin. Hyvän valmentajan kanssa luottamus rakentuu yhtä helposti kasvokkaisessa etätapaamisessa, joka onkin itse asiassa lähitapaaminen. Valmentaja on tunnetasolla ja läsnäolon näkökulmasta yhtä lähellä, kuin kasvokkaisessa tapaamisessa. Kun yksilövalmennusta toteutetaan luotettavan etävalmennuskanavan kautta, se on ihmisten ulottuvilla elämäntilanteesta, työtehtävästä, maantieteellisestä sijainnista ja paikasta riippumatta.

Joskus yksilöllinen etävalmennus sotketaan samaan puuroon pelkkiin sovelluksiin tai kaikille yhteiseen valmennussisältöön perustuvien etävalmennusohjelmien kanssa. Niiden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä – yksilöllisyys toteutuu samalla tavalla kuin kasvokkain.

Terveysvalmennukselle on suuri tarve yrityksissä ja julkisella sektorilla

Movendoksella teemme parhaillaan tiiviisti töitä sen eteen, että saamme laajennettua valmennusmallimme hyödyntämistä erilaisilla työpaikoilla eri puolilla Suomea. Valmennusten vaikuttavuustulokset ovat vakuuttavia. Kehittämämme Välittömän tuen malli ™ ja konseptoitu yksilövalmennus on koska tahansa sovellettavissa myös julkisella terveydenhuoltosektorilla – silloin voisimme keskittyä yksilötason myönteisestä muutoksesta lähteviin onnistumisiin, jotka isommassa mittakaavassa näkyisivät merkittävinä kustannussäästöinä. Toimivia ratkaisuja siis on. Kovin paljon media ja alan ammattilaiset ja tutkijat surevat suuria kansanterveyden kustannuksia. Miten valmiita ja halukkaita ollaan näkemään, miten yksinkertainen ja helppo ratkaisu voi olla?

Etävalmennuksen ansiosta valmennukseen on saatu henkilöitä, jotka muuten eivät käyttäisi terveysvalmennuspalvelua esimerkiksi matkatyön tai muun elämäntilanteen vuoksi. Palvelun saavutettavuus siis paranee. Sisällöllisessä mielessä vaikuttavuus on erinomainen, ja yksilöllisyyden ansiosta valmennusta sopii kenelle tahansa ammattinimikkeestä, taustasta tai asemasta riippumatta. Jokainen meistä on ihminen, ja se riittää yhteiseksi nimittäjäksi.

Hyvä yksilövalmentaja kokee yhteisen valmennusmatkan myös itselleen merkityksellisenä

Valmennussuhteen luottamus rakentuu valmentajan ammattitaidon, kuuntelemisen ja molemminpuolisen läsnäolon varaan. Arvo- ja ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa jokainen ihminen nähdään kokonaisuutena, eikä ihmistä koskaan katsota yhden kulman kautta. Näkyvä ongelma tai haaste elämässä voi olla toisaalla ja juurisyy aivan muualla, kuten elämänhallinnassa tai itselle aidosti tärkeiden asioiden sivuuttamisessa.

Oleellinen osa elämänmuutosmotivaation heräämistä on omanarvontunto ja itsensä arvostaminen sekä omien vahvuuksien, mielenkiinnonkohteiden ja innostuksen lähteiden tunnistaminen. Silloin elämäntilanteen näkökulmasta erilaiset rajoitteet kuten sairaudet tai kuormittavat elämäntilanteet asettuvat omiin uomiinsa, ja niiden ei tarvitse estää pieniä myönteisiä muutoksia.

Pysähtymällä hetkeksi yhdessä valmentajan kanssa voi löytyä merkittäviä voimavaroja, joita ihminen pystyy hyödyntämään pysyvästi ja pitkäjänteisesti myös valmennuksen päättymisen jälkeen. Tämän ansiosta arvo- ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa tuo usein pysyviä tuloksia ja muutoksia. Valmennuksemme ei ole projekti, vaan yhteinen matka, joka antaa hyvät eväät myös elämässä eteenpäin.

Valmentajamme ja asiakkaat ovat kokeneet molemminpuolisen luottamuksen toteutuneen Movendos-valmennuksessa hyvin. Usein valmennuksessa tapahtuu isoja perustavanlaatuisia oivalluksia, jotka vaikuttavat monilla eri elämänalueilla. Tästä syntyy mitattavia ja näkyviä tuloksia elämän tasapainon, unen, palautumisen sekä fyysisen ja henkisen terveyden puolella myös pidemmällä aikavälillä.

-Movendos-terveysvalmennus on osoittanut, että arjen hyvinvointikäyttäytymiseen ja valintoihin vaikuttavat asiat kumpuavat syvältä ja osittain tiedostamattomista asioista. ”Miksi pitäisin itsestäni huolta, kun en arvosta itseäni”. Nykyiseen näkyvään elämäntilanteeseen vaikuttaa aina moni asia myös aiemmasta elämänhistoriasta. Näitä asioita – tietynlaisia haurauksia ja kipukohtia – on mahdollista nostaa valmennuskeskusteluissa esiin. Valmennettavat ovat rohkeasti ja avoimesti olleet halukkaita kohtaamaan tällaisiakin asioita – ”kun kerrankin joku kysyy oikeita kysymyksiä”, kertoo Movendos Health Coach Hanna Untala.

Koska valmentajat antavat itsestään paljon, me pidämme myös huolta valmentajistamme. Heille sisäinen tuki, yhteinen keskustelukanava ja positiivinen ilmapiiri tuovat hyvän pohjan päivittäisen työn tekemiseen.

Muutos ei ole korjaamista vaan kasvamista

Valmentajiemme mukaan esivalmennuskyselyssä näkyvät unta, liikuntaa, ravintoa ja stressiä osoittavat graafit ja numerot liittyvät ihmisen arjessa moniin ilmiöihin. Tällaisia voivat olla yltiöpäinen suorittaminen, riittämättömyyden tunne, täyttymättömät perustarpeet, itsearvostuksen puute, tunnistamaton muutoksenpelko, koettu viha, suru tai toiminnanohjauksen haasteet. Kun ihmisen elämää ja muutostarvetta katsoo tästä näkökulmasta, on helppo huomata, ettei näkyvän ongelman kuten unettomuuden, ylipainon tai stressin ”korjaaminen” ilman juurisyiden tunnistamista tuota toivottavia tuloksia. Ratkaisut ja oivallukset syntyvät toista reittiä, usein henkilökohtaisen kasvun kautta.

Paras palaute tulee valmentajiemme mukaan suoraan valmennettavilta valmennustapahtuman aikana. Se koostuu usein kiitollisuudesta, havaitusta oivalluksesta ja sen myötä syntyneestä toivotusta kasvusta. Tämä näkyy valmennettavan arjessa esimerkiksi muuttuneena toimintana, ajattelutavan muutoksena tai tietoisina valintoina ja asioiden pois sulkemisena. Erityisenä lisänä ovat vielä valmennettavien kertomukset siitä, miten nämä henkilökohtaiset oivallukset saavat jatkumoa valmennettavan perhe- tai kaveripiirissä tai työyhteisössä.

Valmennettavat ovat lähteneet valmennuksiimme mukaan avoimin mielin ja uteliaina. Suurin osa on malttanut pysähtyä rauhassa etsimään omaa juttuaan ja malttanut lähteä liikkeelle pienesti ja konkretisoida tavoitteen ja tekemisen.

***

Movendos Health Coaching on yksilöllinen arvo- ja ratkaisukeskeinen valmennus, joka toteutetaan luottamuksellisten videotapaamisten kautta. Valmennus kestää noin 3 kk, ja henkilökohtainen valmentaja tukee muutosprosessissa myös tapaamisten välissä konkreettisin yksilöllisin tehtävin ja viestinnän avulla.

Valmennukseen kuuluu kokonaisvaltainen hyvinvointikartoitus ja -raportti alussa ja lopussa. Työnantajalle luovutetaan ainoastaan anonyymejä kokonaistason vaikuttavuustietoja.

Seuraamme valmennustemme vaikuttavuutta myös pitkällä aikavälillä. Keräämme myös läpinäkyvää palautetta valmennettavilta ja takaamme valmennustemme laadun.

Blogin kirjoittaja on Movendoksen asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja palvelukehityksen rajapinnassa.

*** 

Lisää uutisia