Etäkuntoutus – toivoa tuovaa lähitukea ihmisen omassa arjessa

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

Kun ihmisessä herää toivo, alkaa arjessa tapahtua isoja myönteisiä muutoksia ammattilaisen tuella. Kuntoutuksen tuominen osaksi omaa arkea auttaa tekemään konkreettisia muutoksia juuri siinä ympäristössä, missä ihminen viettää suuren osan ajastaan. Etäkuntoutus onkin hyvä vaihtoehto paitsi helposti saavutettavana arjen palveluna, myös rajusti alueellisesti vaihtelevan kuntoutuspalvelujen saatavuuden vuoksi.

Järjestöillä on tärkeä rooli kuntouttavien ja ennaltaehkäisevien etäpalvelujen kehittämisessä

Järjestöissä on kehitetty erilaisia kuntoutuksen ja sopeutumisvalmennuksen malleja etänä jo usean vuoden ajan. Järjestöt ovat olleet toimijoina ketteriä kokeilemaan erilaisia malleja, ja lisäksi järjestöissä on ollut sopiva hyppysellinen valmennuksellista otetta ihmisten arjen muutoksen tukemiseen.

Tyypillisesti järjestöjen etätuki on liittynyt erilaisten sairauksien tai muiden rajoitusten kanssa arkeaan elävien ihmisten elämänlaadun ja terveyden kohentamiseen. Parhaimmillaan hyvä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennusprosessi asettaa sairauden tai muun elämää rajoittavan tekijän sen oikeisiin mittasuhteisiin, ja ihmisen usko omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämänlaatuunsa kasvaa.

On yhteiskunnallisen pohdinnan paikka, löytyykö järjestöille tulevaisuudessa rahoitus- ja toimintamalleja sekä ryhmämuotoisen etäkuntoutuksen vakinaistamiseen että myös yksilöllisen etätuen mahdollistamiseen? Tällaista palvelua voisivat olla esimerkiksi etätapaamiset, muu yksilöllinen etätuki tai vaikkapa jonotusperusteiseen videovastaanottoon perustuvat yksilökeskustelut. Järjestöjen ammattilaiset ovat usein hyvin tietoisia jäsentensä arjen haasteista ja monista pienistä tarpeista, joihin vastaamalla saataisiin isoja vaikutuksia elämänlaatuun ja terveyteen.

Järjestöillä on nippu isoja avaimia sekä kuntouttavaan että ennaltaehkäisevään terveyden ja elämänlaadun tukemiseen sosiaali- ja terveyssektorilla.

Etäkuntoutuksesta on jo kokemusta – hyväksi havaitut käytännöt kannattaa hyödyntää

Movendos on tehnyt yhteistyötä kaikkineen kymmenen eri järjestön kanssa. Käytännössä järjestöt ovat käyttäneet Movendoksen tietosuojattua etäteknologiaa ja tuotteistaneet palvelun itse. Kokemuksien kartuttua Movendos on jakanut tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä ja eri palvelumalleista järjestöjen välillä – esimerkiksi 10.4.2019 järjestetty järjestöjen yhteinen tapaaminen Helsingissä oli toinen laatuaan.

Keräsimme tapaamisesta kokoon tärkeimpiä näkökulmia etäkuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi alempana on kerrottu esimerkkejä eri järjestöissä toteutetusta etäkuntoutuksesta ja sopeutumisvalmennuksesta.

• Etäkuntoutusta voidaan tehdä ryhmälle ja yksilölle joko kokonaan tai osittain etänä. Mukana voi olla henkilökohtaisia tai ryhmätapaamisia kasvokkain tai etätapaamisin. Tapaamisten välissä voidaan tarjota yksilöllisesti räätälöityä tai ryhmälle suunnattua tukea arjen muutokseen erilaisin etätehtävin ja viestinnän keinoin.

• Etäkuntoutuksen tai sopeutumisvalmennuksen kesto on järjestöissä vaihdellut 4-12 viikon välillä. Kesto kannattaa miettiä tapauskohtaisesti tarpeen, sisällön, kohderyhmän ja ammattilaisten resurssien mukaan. Osana etäpalvelua kannattaa pohtia myös maksimiosallistujamäärä, sisällöllinen puoli esimerkiksi etätehtävien, videoiden ja muiden materiaalien näkökulmasta sekä ajan varaaminen etätukeen ja seurantaan.

• Kaikessa viestinnässä kannattaa mennä ihminen edellä. Etäteknologian rooli ja merkitys on hyvä häivyttää alisteiseksi ihmisen omaan arkeen tuotavalle ammattilais- ja vertaistuelle sekä paremmalle elämänlaadulle. Etätuki on ihmistä itseään varten. Kannattaa korostaa myös helppoutta, eli muutos ja tuki tapahtuu osana omaa arkea, jolloin voi itse päättää itselle sopivan tavan osallistua.

• Kuntoutujan sitoutumista voi tukea hyvällä viestinnällä kaikissa vaiheissa. Kun kuntoutuja tietää miksi ja miten hän on toimintaan osallistumassa, sitoutuminen vahvistuu koko prosessin aikana. Sitoutumista voi tukea myös ennakkotehtävällä ennen varsinaisen kuntoutuksen alkamista.

• Toimintatapojen avaaminen ja sopiminen alussa tärkeää. Miten usein ammattilainen on mukana vertaiskeskustelussa? Antaako ammattilainen palautetta yksilöllisesti ja jos antaa, niin miten usein? Kun odotukset ovat selvät molemmin puolin, ei tule yllätyksiä.

• Motivoitunut, sitoutunut ja innostunut ammattilainen saa varmimmin myös kuntoutujan sitoutumaan ja toimimaan arjessaan.

• Kannattaa pyrkiä huomioimaan erilaiset oppijat ja ihmiset: osa tykkää kirjoittaa, osa tykkää käyttää kuvia. Ihmiset ovat erilaisia, ja osa voi saada etätuesta paljonkin irti omassa arjessaan, vaikkei merkkaa tehtäviin merkintöjä tai osallistu keskusteluun.

• Kuntoutuksen lähestymistapa on tärkeä. Kun ihmisen omia lähtökohtia kunnioitetaan ja ratkaisuja muutokseen haetaan osana omaa arkiympäristöä ja elämää, on muutos todennäköisemmin sellainen, johon voi sitoutua pitkäksi aikaa tai jopa loppuelämäksi.

 

Esimerkkejä järjestöjen etäpalveluista viime vuosina

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Movendos mCoach on ollut käytössä ryhmävalmennuksessa erilaisilla kuntoutuksen verkkokursseilla vuodesta 2017 lähtien. Kurssien teemat ovat liittyneet esimerkiksi astman kanssa elämiseen ja sen hyvään omahoitoon, tupakoinnin lopettamiseen, atooppiseen ihottumaan tai palovammoihin. Osallistujia kullakin kurssilla on 10-30, ja pääpaino on vertaiskeskustelussa.

https://www.allergia.fi/

Autismisäätiö

Movendos mCoach-etäratkaisu otettiin käyttöön Kelan Oma väylä -kuntoutushankkeessa, jossa tehtiin yksilö- ja ryhmävalmennusta 18-35-vuotiaille Asperger tai/ja ADHD/ADD-henkilöille. Autismisäätiö kehitti osana hanketta teknologiaa hyödyntäviä kuntoutusmalleja. Käytössä olivat erityisesti tavanmuodostustehtävät, yksilövideopuhelut ja kuntoutusryhmien keskustelut. Hankkeen jälkeen etäpalveluja on käytetty laajemmin esimerkiksi asumispalvelujen ja päiväaikaisen toiminnan yksiköissä sekä Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa. Asiakkaita etäpalvelujen piirissä on ollut kaikkineen 170.

”Movendos on 98 % hyvää, koska siinä voi kertoa kuulumiset, päivän tehtävät esim. työelämäjutut sekä voi kertoa omat tuntemukset sillä hetkellä luottamuksellisesti.”

https://www.autismisaatio.fi/

Kehitysvammaisten tukiliitto

Kehitysvammaisten Tukiliitto otti Movendos mCoachin käyttöön viime vuonna. Tukiliitto on toteuttanut tiedollisia verkkokursseja ja ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmennusta kehitysvammaisen nuoren vanhemmille sekä vanhemmille, joilla on oppimisen ja ymmärtämisen haasteita. Etätyöskentely on otettu käyttöön osana sopeutumisvalmennusta, joka on suunnattu vähän tukea tarvitseville aikuisille sekä heidän lähi-ihmisilleen.

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/

Kilpirauhasliitto

Kilpirauhasliitto toteuttaa tällä hetkellä 2-3 etäkurssia vuodessa. Kursseissa on mukana kolme lähipäivää, ja ne toteutetaan alueellisesti noin kymmenelle osallistujalle. Etätuki tapahtuu ryhmä- ja yksilöviestinnällä sekä räätälöidyillä etäkuntoutukseen liittyvillä tehtävillä. Kurssien jälkeen on syntynyt omaehtoisia alueellisia vertaisryhmiä, jotka jatkavat toimintaansa.

https://kilpirauhasliitto.fi/

Luustoliitto

Luustoliitto oli ensimmäinen mCoach-etäpalvelua pilotoinut järjestö vuonna 2015. Kaikkineen Luustoliitto on järjestänyt jo 11 STEAn rahoittamaa verkkomuotoista sopeutumisvalmennuskurssia osteoporoosia sairastavien elämänlaadun ja terveyden parantamiseksi. Etäkursseja on neljä vuodessa, mukana 40-50 kuntoutujaa. Ikähaarukka kursseilla on vaihdellut 41-90 vuoden välillä. Kurssit ovat olleet ryhmämuotoisia, ja niissä on ollut alku- ja lopputapaaminen sekä 3 kk etätuki tapaamisten välissä. Syksyllä 2019 toteutetaan ensimmäinen kokonaan etänä toteutettava kurssi työikäisille ilman lähitapaamisia.

Luustoterveyteen voidaan vaikuttaa monin tavoin pienillä terveellisillä elintapavalinnoilla, iästä riippumatta. Luustoliiton kuntoutumiskursseilla oleellista ovat osallistujien omat tavoitteet. Kursseilla omahoitoon on sitouduttu ja motivoiduttu konkreettisesti, myös osallistujien fyysinen toimintakyky on kohentunut. Lisäksi tärkeä luottamus omien toimien vaikutukseen omaan elämänlaatuun on selkeytynyt.

www.luustoliitto.fi

***

Kelan Etäkuntoutushankkeen loppuseminaari järjestetään 10.6. Helsingissä. https://www.kela.fi/etakuntoutus-hanke

***

Artikkelin on kirjoittanut Movendos Oy:n asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja järjestöjen palvelukehityksen rajapinnassa.

 

Lisää uutisia