Yhteys kotiin -hanke tuo tuen perheen arkeen

Sharing is Caring

Share on linkedin
Jaa | Linkedin
Share on twitter
Jaa | Twitter
Share on facebook
Jaa | Facebook

 

Kela on käynnistänyt lukuisia etäkuntoutuksen kehittämishankkeita, joista yksi on MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön ”Yhteys kotiin – Kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla” -kehittämisprojekti. Kehittämisprojekti on käynnissä 1.9.2016 – 31.8.2018, ja sen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa etäkuntoutuksen ja laitoskuntoutuksen yhdistämisestä. Hankkeessa käytetään tietosuojattua Movendos mCoach-videopuhelua sekä kuntoutuksen tavoitteita arkielämään sitovia etävalmennustehtäviä. Kohderyhmänä ovat alle 18 -vuotiaat Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat perheineen.

Laitosmuotoisessa perhekuntoutuksessa lapsella ja hänen perheellään on mahdollisuus pysähtyä arjen kiireen keskeltä pohtimaan ja harjoittelemaan uusia tapoja ajatella ja toimia. Kuntoutuslaitoksessa paikan päällä toteutettavan kuntoutuksen haaste on usein kuntoutuksessa opittujen toiminta- ja ajatusmallien siirtyminen perheen arkeen. Yhteys kotiin -projekti pyrkiikin valaisemaan, kuinka laitosmuotoisen kuntoutuksen aikaansaamia muutoksia voidaan siirtää perheen arkiympäristöön. Tällä on suuri merkitys kuntoutusprosessin etenemiselle ja tuloksellisuudelle perheiden näkökulmasta.

”Kuntoutusta toteuttava moniammatillinen työryhmä tarvitsee riittävästi yhteistä tietoa ja käsitystä siitä, miten lapsi ja perhe toimivat arjessaan, voidakseen tukea vanhempia perheen kannalta tärkeiden ja tarkoituksenmukaisten kuntoutustavoitteiden asettamisessa ja kuntoutusprosessin tulosten arkeen siirtämisessä. Vanhemman kannalta on tärkeää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sen suhteen, kuinka vaativaa uusia kuntoutuksellisia elementtejä on viedä pysyvästi arkiolosuhteisiin”, projektipäällikkö ja psykologi Niina Hakala kertoo.

Hankkeessa kehitetään malli, jossa kuntoutustyöryhmän jäsen (omaohjaaja) on perheeseen yhteydessä reaaliaikaisen videoyhteyden välityksellä ennen lähikuntoutusjaksoja, niiden välillä sekä jaksojen jälkeen. Mallia käytetään systemaattisena osana standardinmukaisesti toteutettuja laitosmuotoisia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen prosesseja yhteensä 25 kuntoutusprosessissa. Kokemuksista kerätään aineistoa intervention laadullisten ja määrällisten vaikutusten tarkastelemiseksi. Interventioryhmän lisäksi kerätään suuruudeltaan samankokoinen aineisto kontrolliryhmältä, jonka kuntoutus etenee Kelan standardin mukaisesti ilman etäkuntoutusinterventiota.

Perheiden rekrytointi mukaan interventioryhmään on alkanut tammikuussa 2017. Perheet ovat ottaneet etäkuntoutuksen osaksi kuntoutusprosessiaan pääsääntöisesti myönteisesti ja avoimesti suhtautuen. Ensimmäisissä videoyhteyksissä on pohdittu yhdessä perheen kanssa kuntoutukselle asetettavia tavoitteita sekä tuettu perhettä orientoitumaan alkavaan kuntoutukseen.

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään.  Säätiön toiminnassa korostuvat lapsen ja perheen näkökulma sekä myönteinen ja tulevaisuuteen suuntautunut ajattelu. Kuntoutus on kokonaisvaltaista ja sisältää yhteistyön perheen sekä muiden viranomaistahojen kanssa.

Palveluja tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen, kuntien, vakuutus-yhtiöiden ja järjestöjen kanssa. Kuntoutus on perheelle maksutonta.

Lue lisää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön toiminnasta: https://www.lastenkuntoutus.net/

Lisätietoa Kelan etäkuntoutuksen kehittämishankkeista: http://www.kela.fi/etakuntoutus-hanke

KelaMLLYhteys kotiin -logo

Lisää uutisia